Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check

กฎหมาย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๑.พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒.พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓.พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๔.พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕   

๕.พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๖.พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ 

                       

๑. พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้อำนาจคณะกรรมการวัตถุอันตรายประกาศรายชื่อสารเคมีและกำหนดระดับความเข้มงวดในการควบคุม  แร่ใยหินถูกจัดเป็นวัตถุอันตราย  ในปัจจุบันมีเพียงชนิด ไครโซไทล์ ที่จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ที่ต้องได้รับอนุญาตจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนจึงประกอบกิจการได้ อีก ๕ ชนิดที่เหลือได้มีการห้ามใช้ไปแล้ว (ประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔)  ดังนั้น อำนาจในการห้ามใช้จึงเป็นอำนาจของกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนั้นยังกำหนดให้ต้องมีผู้รับผิดชอบควบคุมความปลอดภัยในการเก็บรักษาวัตถุอันตรายในโรงงานเป็นการเฉพาะ ซึ่งครอบคลุมในเรื่องการทิ้งขยะแร่ใยหินโดยที่การควบคุม ครอบคลุมทั้งที่เป็นวัตถุดิบและซากของผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิต โดยต้องทำการขอเลขประจำตัว จำนวน ๑๓ หลักเพื่อใช้ในระบบเอกสารกำกับการขนส่ง  จัดทำบัญชีระบุปริมาณ จำนวนภาชนะ ตลอดจนการวิเคราะห์ตรวจสอบ รวมถึงวิธีการบริหารจัดการของเสียอันตราย บรรจุของเสียอันตรายในภาชนะที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ไม่ทำปฏิกิริยากับของเสียอันตรายที่บรรจุ จัดทำแผนมาตรการป้องกันกรณีเกิดอุบัติภัยหรือเหตุฉุกเฉิน  และจัดทำเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตรายเมื่อจะทำการขนส่งของเสียอันตราย

 

๒. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดหน้าที่ของผู้ได้รับอนุญาต (ผู้ประกอบกิจการ) ในการควบคุมการใช้ภายในโรงงาน ซึ่งเป็นข้อกำหนดทั่วไปเช่นเดียวกับการควบคุมสารเคมี  มีการกำหนดเงื่อนไขในการต่อใบอนุญาต  โดยโรงงานที่ใช้แร่ใยหินต้องควบคุมมิให้ปริมาณฝุ่นแร่ใยหินในบรรยากาศเกินกว่า ๒ เส้นใยต่ออากาศ ๑ ลูกบาศก์เซนติเมตร รวมทั้งกำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน ซึ่งโรงงานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตรายต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ครอบคลุมในเรื่องการชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

         

๓. พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กำหนดการควบคุมการใช้แร่ใยหินโดยใช้ข้อกำหนดเช่นเดียวกับการควบคุมสารเคมีทั่วไป  นอกจากนั้นยังได้กำหนดค่ามาตรฐานความปลอดภัยที่อนุญาตให้ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมการทำงานได้ ไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๒๐โดยกำหนดให้ไม่เกิน ๕ เส้นใยต่ออากาศ ๑ ลูกบาศก์เซนติเมตร  ซึ่งถือว่าล้าสมัยเกินไป ปัจจุบัน สมาคมนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐของสหรัฐอเมริกา กำหนดไว้ ๐.๑ เส้นใยต่ออากาศ ๑ ลูกบาศก์เซนติเมตร  แร่ใยหินจัดอยู่ในบัญชีรายชื่อสารเคมีที่กำหนดให้ลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวข้องต้องได้รับการตรวจสุขภาพ  นอกจากนี้ยังกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน กำหนดให้ผู้ตรวจคือแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ เมื่อตรวจแล้วให้ลงบันทึกในสมุดสุขภาพด้วย

 

๔. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  ได้กำหนดการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยควบคุมกิจการที่เกี่ยวข้องกับแร่ใยหินไว้อยู่ ๓ กลุ่มประเภทกิจการดังนี้ ๑) การอัดผ้าเบรค ผ้าคลัชท์ ๒) การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม และ ๓) การก่อสร้าง กฎเกณฑ์ที่ใช้เป็นกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องทั่วไป  ข้อกำหนดส่วนใหญ่ให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน นอกจากนั้นยังอาจกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ วิธีการในการควบคุมการประกอบกิจการไว้เป็นการเฉพาะได้ด้วย  ซึ่งโดยบทบาทหลักจะมีการกำหนดมาตรฐานในการคุ้มครองสุขภาพคนงาน โดยใช้มาตรการในการจัดบริการอาชีวอนามัย และการเฝ้าระวังด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นการเติมเต็มบทบาทในเรื่องการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมการทำงานของกระทรวงแรงงาน

 

๕. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้มีการกำหนดมาตรฐานการผลิตของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ปัจจุบันแร่ใยหินยังคงได้รับอนุญาตให้ใช้ในการผลิตสินค้าอยู่หลายรายการ โดยไม่ได้กำหนดให้เป็นมาตรฐานบังคับ หมายความว่าผู้ผลิตอาจไม่ปฏิบัติก็ได้หากไม่ประสงค์ขอประกันคุณภาพสินค้า

 

๖. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ ได้กำหนดให้คณะกรรมการว่าด้วยฉลากมีอำนาจออกประกาศให้สินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ เนื่องจากการใช้หรือโดยสภาพของสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก  ปัจจุบันมีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยเรื่องฉลาก ได้ออกประกาศให้มีการควบคุมสินค้าที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบเฉพาะในผลิตภัณฑ์ เบรค คลัทช์ กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ไม้ฝา ท่อน้ำ การควบคุมให้ทำการติดฉลากและคำเตือน โดยระบุข้อความว่า “อาจก่อให้เกิดมะเร็งและโรคปอด” รวมทั้งข้อแนะนำในการใช้ไว้ด้วยตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับที่ ๒๗ พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับที่ ๒๙ พ.ศ. ๒๕๕๓ อย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวเป็นเพียงมาตรการเสริมที่จะทำให้ผู้บริโภครับรู้ข้อมูลความเป็นอันตรายเพื่อหาทางป้องกันหรือใช้เป็นทางเลือกในการพิจารณาเลือกใช้สินค้า   ซึ่งความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายจำเป็นต้องมีกระบวนการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางต่อไป